ZAPRASZA.net POLSKA ZAPRASZA KRAKÓW ZAPRASZA TV ZAPRASZA ART ZAPRASZA
Dodaj artykuł  

KIM JESTEŚMY ARTYKUŁY COVID-19 CIEKAWE LINKI 2002-2009 NASZ PATRONAT DZIŚ W KRAKOWIE DZIŚ W POLSCE

Ciekawe strony

WHO to zbrodnicza organizacja terrorystyczna, należy ją zniszczyć 
Obecnie dziesiątki tysięcy ludzi na całym świecie pracuje nad ujawnieniem prawdy o WHO i rozpowszechnianiem informacji o jej zbrodniczych działaniach 
Niezależna witryna Alexa Jones'a 
Alex Jones należy do nielicznych ludzi na świecie którzy mają odwagę mówić prawdę o antyspołecznej konspiracji 
Strzeżcie się Obamy 
Kto naprawdę stoi za Barakiem Obamą? 
Chazarskie tajemnice Rosji 
Mowa tu o szeregu mesjanistycznych założeń leżących niemal na granicy proroctw i legend, u których podstaw leży jeden cel – że na obszarze, gdzie obecnie toczą się walki na Ukrainie, ma powstać nowe państwo żydowskie. 
Wielkie pytania o 9/11 
Strona poświęcona analizie wydarzeń z 11 września 2001 
Rothschildów apetyt na Chiny 
 
Awantura w Sejmie o maseczki! 
Terror covidowy przeniósł się na teren Sejmu. Przeciwko temu protestuje Grzegorz Braun.  
Światowy dług 
Ciekawe kto jest "wierzycielem" tego długu? 
Młodzież izraelska w Polsce 
Doskonały dokument o wycieczce młodzieży izraelskiej do Polski. 
davidicke.pl 
Tym - którzy interesują się losami Świata nie ma potrzeby przedstawiać Davida Icke. Tym ktorzy do tej pory spali umysłowo ta strona może otworzyć oczy.  
Hashtag COVID1984 
Szczególnie polecamy:
"Tłum uzbrojonych w miecze Sikhów atakuje policję w Nanded po tym, jak rząd zakazał publicznych procesji w związku z p(L)andemią. Tak się walczy o swoje prawa! "
 
Konferencja prasowa w sprawie listu EMA 21.11.2023r 
"Omijając i ignorując kilka przepisów, Komisja Europejska świadomie wprowadziła na rynek potencjalnie śmiertelne zastrzyki. Potwierdziło się, że skutki uboczne zależą od partii szczepionki, podobnie zanieczyszczenie DNA". Konferencja prasowa UE/FvD 21 listopada 2023 r. 
"Służę ludziom, nie instytucjom" 
Główny komisarz policji w Dortmund w przemówieniu do narodu niemieckiego…
I do POLICJI !!

 
Nie dajmy się lobbystom energetyki jądrowej! Wywiad z prof. Mirosławem 
Energetyka jądrowa jest przeżytkiem - nadzieje na tanią energię dawała w latach 60. ubiegłego stulecia, czyli przed pół wiekiem. Okazało się natomiast, że jest kosztowna, niebezpieczna, i nie wiadomo, jak poradzić sobie np. z jej odpadami. Istnieje jednak silne lobby łapówkarskie, które wciska energię jądrową do krajów słabych politycznie i gospodarczo. Nie możemy się mu poddać. 
Prof. Sucharit Bhakdi: wykład na temat szczepień  
 
Powinniśmy się skupiać na wzmacnianiu odporności 
Prof. dr hab. n. med. Ryszard Rutkowski zadał pytanie Szumowskiemu.
Odpowiedzi nie uzyskał. 
Szokujące zdjęcia mikroskopowe skrzepów krwi pobranych od tych, którzy „nagle umarli” – po szczepieniu 
Struktury krystaliczne, nanodruty, cząstki kredowe i struktury włókniste, które są obecnie rutynowo znajdowane u dorosłych, którzy „nagle zmarli”, zwykle w ciągu kilku miesięcy po szczepieniu na kowid. 
Zamordowani lekarze odkryli powodujący raka enzym dodawany do wszystkich szczepionek  
 
Peruwianski sad uznal B. Gatesa G. Sorosa i Rokefelerow odpowiedzialnych za tworzenie "pandemii" COVID 19 
 
Jerzy Jaśkowski Pasteryzacja ludzi  
 
więcej ->

 
 

Rezerwy Federalnej - ?ródła jej pochodzenia, historii i obecnej strategii

Rezerwy Federalnej - ?ródła jej pochodzenia, historii i obecnej strategii

-- Posted Wednesday, 15 September 2004 | Digg This Article -- Wysłano Środa, 15 września 2004 | Digg Niniejszy artykułBy: Wayne N. Krautkramer Autor: Wayne N. Krautkramer

Few perceive the truth about the Federal Reserve. Niewiele postrzegają prawda o Rezerwy Federalnej. Rare are those who know its origins. Rzadko są tymi którzy znają jego pochodzenia. It is right in front of us, but our relative ignorance of economics and history is their protection. Jest to prawo przed nami, ale nasze względną nieznajomość ekonomii i historii jest ich ochrona. A quick history lesson is in order. Szybka lekcja historii jest w porządku.

On October 14, 1066, AD., King William I (the Conqueror) founded the English monarchy. W dniu 14 pa?dziernika 1066, AD., King William I (Zdobywca) założył Angielski monarchii. The Corporation was created by William in 1067 AD. The Corporation została stworzona przez Williama w 1067 AD. to facilitate trade, and assure the continuation of the wealth of the monarchy. w celu ułatwienia handlu, oraz zapewnić kontynuację bogactwo monarchii. The City of London's legal name is The Corporation of the City of London. Miasto Londyn prawnych nazwa jest Corporation z miasta Londyn. The City of London has unique political and economic privileges that do not apply to Greater London, or anywhere else in the British realm. Miasto Londyn posiada unikalne politycznych i gospodarczych przywilejów, które nie stosują się do większej Londyn, ani nigdzie indziej w świecie brytyjskich. The "City" even has its own police force that is sovereign. "Miasto" ma nawet swoje własne siły policyjne, które są suwerenne.

The Bank of England was granted a royal charter on July 27, 1694, by William III to regularize the monarchy's finances. Bank Anglii została przyznana królewskim czarteru na 27 lipca 1694, William III na przedstawienie monarchii finansów. This scheme was invented by a Scot promoter named William Paterson. Program ten został wymyśloną przez promotora Scot nazwie William Paterson. The scheme was to create a bank with a "fund for perpetual interest". Program został do utworzenia banku z "funduszu na rzecz wieczystych interes". Fractional reserve banking was created, along with the radical monetary concept of a "monopoly" bank which would create money for loans that would never be repaid. Cząstkowe rezerwy bankowe zostało utworzone, wraz z radykalną pieniężnej pojęcia "monopol" banku, która wywołałaby pieniędzy na pożyczki, które nigdy nie zostaną spłacone. A perpetual money machine for the monarchy was born. A wieczystą pieniędzy maszyny do monarchii urodził. The permanent National Debt was born. Stała Długu Narodowego urodził. The Bank of England would finance the emerging empire from its headquarters in the City of London. Bank Anglii będzie finansować pojawiających się imperium z siedzibą w mieście Londyn. Never again would the lack of money, or liquidity, hamper the British empire under normal economic conditions. Never again to brak pieniędzy, ani płynności, utrudniają Imperium Brytyjskiego w normalnych warunkach gospodarczych. Conveniently, the monarchy also controls the City of London. Wygodne, monarchia również kontrole miasta Londyn. This assures that the heart of the economic machine will always be protected. Ten zapewnia, że centrum gospodarcze maszyna będzie zawsze chronione.

The United States fought a hard and expensive war against England in 1776 to achieve sovereignty. Stany Zjednoczone walczyły twardy i kosztowne wojny przeciwko Anglii w 1776, aby osiągnąć suwerenność. That included the right to have her own currency, control her own tax policies, and the avoidance of involvement in the affairs of other nations. To m.in. prawo do własnej waluty, kontroli własnej polityki podatkowej, oraz unikanie zaangażowania w sprawy innych narodów.

HistoryCentral.com > > War of 1812> United States Declares War on Great Britain HistoryCentral.com>> Wojna 1812> Stany Zjednoczone deklaruje wojny w Wielkiej Brytanii
The United States declared War on Great Britain on June 12, 1812. Stany Zjednoczone wojny w zadeklarowanych w Wielkiej Brytanii 12 czerwca 1812. The war was declared as a result of long simmering disputes with Great Britian. W wojnie został ogłoszony w wyniku długich sporów warzenie z Wielkiej Brytanii. The central dispute surrounded the impressment of American soldiers by the British. Centralne sporu otoczyli impressment przez amerykańskich żołnierzy brytyjskich. The British had previously attacked the USS Chesapeake and nearly caused a war two year earlier. British wcześniej zaatakowali USS Chesapeake i wojny spowodował prawie dwa lata wcześniej. In addition, disputes continued with Great Britain over the Northwest Territories and the border with Canada. Ponadto, nadal spory z Wielkiej Brytanii w ciągu Terytoria Północno-Zachodnie i granicy z Kanada. Finally, the attempts of Great Britain to impose a blockade on France during the Napoleonic Wars was a constant source of conflict with the United States. Wreszcie, w Wielkiej Brytanii próbuje się nakładać blokady Francja w okresie wojen napoleońskich był stałym ?ródłem konfliktu ze Stanami Zjednoczonymi.

The US did everything in their power to remove British influence and control from this continent. W USA zrobił wszystko, co w ich mocy, aby usunąć brytyjskich wpływów i kontroli z tego kontynentu. Again and again we defeated all attempts to allow our money to be controlled by a National (Central) bank. Również i my ponownie pokonał wszelkie próby, aby umożliwić naszych pieniędzy, które mają być kontrolowane przez Narodowy (Centralny) banku. When Central banks were established, we abolished them. Gdy banki centralne zostały powołane, zniesione. Times changed, and Thomas Woodrow Wilson was elected. Czas zmienić, i Thomas Woodrow Wilson został wybrany. The intellectual who wanted the League of Nations (the progenitor of the United Nations) was elected. W intelektualnej którzy chcieli Ligi Narodów (progenitor z ONZ) został wybrany. Under his leadership, we received the Federal Reserve, and the Sixteenth Amendment (Income Tax) shackling us into slavery to the British Crown forever. Pod jego kierownictwem, otrzymał Rezerwy Federalnej, i XVI Poprawka (Income Tax) hamują nas w niewoli do Korony brytyjskiej na zawsze. In 1917, Wilson made the world safe for democracy by plunging the US into World War I W 1917 r. Wilson uczynił świat bezpiecznym dla demokracji poprzez tłoczenie USA do I wojny Świat

On December 23, 1913, the Federal Reserve Act, also known as the Glass-Owen Bill, was passed. W dniu 23 grudnia 1913, Federal Reserve Act, znany również jako szyb-Bill Owen, został przeniesiony. The Republican controlled Senate rammed the bill through when many members of the US Congress were home for the holiday. Republikańska kontrolowane Senatu rammed rachunku poprzez kiedy wielu członków Kongresu Stanów Zjednoczonych zostały w domu na wakacjach. The President, Dr. Thomas Woodrow Wilson, signed it into law one hour after being passed by the Congress! Przewodniczący, Dr Thomas Woodrow Wilson, podpisana go w prawo, po czym jedna godzina przekazywane przez Kongres! Somebody very powerful really wanted this law passed. Ktoś bardzo potężny naprawdę chcieli, aby te prawa przeszły. The Federal Reserve System is an independent central bank. The Federal Reserve System jest niezależny bank centralny. Although the President of the United States appoints the chairman of the Fed, and this appointment is approved by the United States Senate, the decisions of the Fed do not have to be ratified by the President, or anyone else in the executive branch of the United States government. Mimo że prezydent Stanów Zjednoczonych nominuje przewodniczącego Fed, a to powołanie jest zatwierdzony przez Senat Stanów Zjednoczonych, decyzje Fed nie muszą być ratyfikowane przez prezydenta, lub ktokolwiek inny w wykonawczą oddziału Zjednoczonego Rząd Stanów. Buried in the legislation was the granting of total power over the monetary policies of all US banks. Pochowany został w ustawodawstwie przyznania całkowitej władzy nad polityką pieniężną wszystkich amerykańskich banków. A very curious statement is found in the original 1913 law. Bardzo ciekawa oświadczenie znajduje się w pierwotnym prawie 1913. SEC. 30. The right to amend, alter, or repeal this Act is hereby expressly reserved. Prawo do zmiany, zmiany lub uchylenia tej ustawy jest niniejszym wyra?nie zastrzeżone. Reserved expressly to whom, or what? Wyra?nie zastrzeżone do kogo lub co? No definition is provided. Nie ma definicji. This is the entire Section 30 statement! To jest cała sekcja 30 oświadczenie! "Curiouser and curiouser, cried Alice". "Curiouser i curiouser, zawołał Alice".

Stock not held by member banks shall not be entitled to voting power. Akcji posiadanych przez członka nie banki nie są uprawnieni do głosowania moc. This clause guarantees Klauzula ta gwarantuje
that no outsider can justify buying shares in the Federal Reserve. że z zewnątrz nie może uzasadniać zakupu udziałów w Rezerwy Federalnej. "But wait! There's more!" "Czekaj! Nie więcej!"

Sec. 341 Second. 341 Po drugie. To have succession for a period of twenty years from its organization unless it is sooner dissolved by an Act of Congress, or unless its franchise becomes forfeited by some violation of law. Aby spadkowego na okres dwudziestu lat od jej organizacji, chyba że jest rozpuszczone wcześniej przez Kongres ustawy, chyba że jego franczyzy lub staje się umorzone przez niektóre naruszenia prawa. The Federal Reserve was only given a corporate life of 20 years! Rezerwy Federalnej był jedynie w firmowym 20 roku życia! Their time was up in 1933 Who was President at that time? Ich czas był w 1933, który był prezesem w tym czasie? Franklin. D. Roosevelt, of course. D. Roosevelt, oczywiście. Somehow, the Federal Reserve's termination did not occur. Somehow, Rezerwy Federalnej na zakończenie nie występują. Reader, do I have your attention yet? Reader, mogę mieć swoje uwagi jeszcze? My research failed to find any reauthorization of the Federal Reserve Act of 1913, other than the tacit approval given by the Sarbanes-Oxley Act of 2002. Moje badania nie udało się znale?ć żadnych reauthorization z Rezerwy Federalnej Ustawy z 1913, inne niż podane milczącego zatwierdzania przez Sarbanes-Oxley Act of 2002.

No Senator or Representative in Congress shall be a member of the Federal Reserve Board or an officer or a director of a Federal reserve bank. Nr senatora lub przedstawiciela w Kongresie jest członkiem Zarządu Rezerwy Federalnej lub funkcjonariusza lub dyrektora z Banku Rezerw Federalnych. No member of Congress is have access to the inner sanctum! Żaden członek Kongresu jest mieć dostęp do wewnętrznej sanctum! Hello, what is this? Witaj, co to jest? Are they afraid that an American might come upon something untoward? Czy oni obawiają się, że amerykański może przyjść na coś niewłaściwych? 12 USC 3019 Federal reserve banks, including the capital stock and surplus therein, and the Income derived therefrom shall be exempt from Federal, State, and local taxation, except taxes upon real estate. 12 USC 3019 Rezerwy Federalnej banków, w tym kapitału i nadwyżki w nim, a dochody uzyskane z nich jest zwolniony z federalnymi, stanowymi i lokalnymi opodatkowania, z wyjątkiem podatku od nieruchomości. People, I think we are a roll now. Ludzie, Myślę, że to roll.

SEC. 25.Any national banking association possessing a capital and surplus of 1,000,000 dollars or more may file application with the Federal ReserveBoard, upon such conditions and under such regulations as may be prescribed by the said board, for the purpose of securing authority to establish branches in foreign countries or dependencies of theUnited States for the furtherance of the foreign commerce of the United States, and to act, if required to do so, as fiscal agents of the United States. 25.Any krajowych Stowarzyszenie Bankowe posiadania kapitału i nadwyżki 1000000 dolarów lub więcej, może złożyć wniosek o Federalnej ReserveBoard, na takich warunkach i na podstawie takich przepisów, które mogą być przewidziane przez wspomniane pokładzie, w celu zapewnienia organowi w celu ustanowienia w oddziałach zagranicznych krajów lub zależności theUnited członkowskie do wspierania handlu zagranicznego Stanów Zjednoczonych, a do działania, jeżeli jest to wymagane, aby to zrobić, jako agenci skarbowi na Stany Zjednoczone. Such application shall specify, in addition tothe name and capital of the banking association filing it, the place or places where the bankingoperations proposed are to be carried on, and the amount of capital set aside for the conduct of its foreign business. Taki wniosek powinien określać, oprócz tothe nazwę i kapitału bankowego stowarzyszenia zgłoszenia, na miejscu lub miejscach, gdzie proponowane są bankingoperations, które mają być przeprowadzone, oraz wysokość kapitału odłogowanych do prowadzenia swojej działalności zagranicznej. The Federal Reserve Board shall have power to approve or to reject such application if, in its judgment, the amount of capital proposed to be set aside for the conduct of foreign business is inadequate, or if for other reasons the granting of such application is deemed inexpedient. Rezerwy Federalnej Izby mają prawo do zatwierdzenia lub odrzucenia takiego wniosku, jeżeli w jego wyroku, wysokość kapitału zakładowego proponuje się uchylenie do prowadzenia zagranicznej działalności jest niewystarczająca, lub gdy z innych powodów przyznawania takiego wniosku uznaje się za inexpedient. Wow, the US government has no formal control over the foreign operations of the Federal reserve banks! Wow, rząd USA nie ma formalnej kontroli nad operacjami zagranicznych Federalnej rezerwy banków! The Federal reserve banks are exempt from all taxation. Rezerwy Federalnej banki są zwolnione ze wszystkich podatków. These people are very independent. Te osoby są bardzo niezależne. Independent of audits, independent of congressional supervision, and independent of the American voter. Niezależnie od kontroli, niezależnie od congressional nadzoru, i niezależne od amerykańskich wyborców.

The Federal Reserve claims that nobody owns it – that it is an "independent entity within the Rezerwy Federalnej twierdzi, że nikt nie posiada on - że jest "niezależna jednostka w ramach
government." The Federal Reserve is subject to laws such as the Freedom of Information Act and the Privacy Act which cover Federal agencies but not private corporations; yet Congress gave the Federal Reserve the autonomy to carry out its responsibilities insulated from political pressure. Each of the Fed's three parts – the Board of Governors, the regional Reserve banks, and the Federal Open Market Committee – operates independently of the federal government to carry out the Fed's core responsibilities. Once a member of the Board of Governors is appointed, he or she can be as independent as a US Supreme Court judge, though the term is shorter. As the nation's central bank, the Federal Reserve derives its authority from the US Congress. It is considered an independent central bank because its decisions do not have to be ratified by the President or anyone else in the executive or legislative branch of government, it does not receive funding appropriated by the Congress, and the terms of the members of the Board of Governors span multiple presidential and congressional terms. (The Fed's financial independence arises because it is hugely profitable due to its ownership of government bonds. (It gives the government billions of dollars each year.) However, the Federal Reserve is subject to oversight by the Congress, which periodically reviews its activities and can alter its responsibilities by statute. Also, the Federal Reserve must work within the framework of the overall objectives of economic and financial policy established by the government. rządu. "Rezerwy Federalnej jest przedmiotem prawa, takich jak wolność Informacji oraz Ustawy o Prywatności, które obejmują agencje federalne, ale nie prywatnych korporacji, lecz Kongres dał Rezerwy Federalnej autonomii do przeprowadzania swoich obowiązków izolacji od nacisków politycznych. Każdy z Fed na trzy części - Zarząd, regionalne banki rezerwowych, a Federalny Komitet Wolny rynek - działa niezależnie od rządu federalnego do przeprowadzenia Fed's podstawowych obowiązków. Gdy członek Zarząd powoływany jest on lub ona można jako niezależny jako sędzia Sądu Najwyższego USA, chociaż termin ten jest krótszy. narodu bank centralny, Federal Reserve jego władza pochodzi od Kongresu Stanów Zjednoczonych. Uznaje się, niezależnego banku centralnego, ponieważ jego decyzje nie muszą być ratyfikowane przez Przewodniczącego lub ktokolwiek inny w wykonawczej lub ustawodawczej rządu, to nie otrzyma fundusze przyznane przez Kongres, a chodzi o członków Rady Gubernatorów span wielu prezydenckich i congressional. (Fed finansowej niezależności, ponieważ powstaje jest to bardzo dochodowa ze względu na swoje własności obligacji rządowych. (Daje rząd miliardów dolarów rocznie.) Jednakże, Rezerwy Federalnej podlega nadzorowi Kongresu, które okresowo opinii swojej działalności i mogą zmieniać swoje obowiązki przez statut. Ponadto, Rezerwy Federalnej musi działać w ramach ogólnych celów polityki gospodarczej i finansowej ustanowione przez rząd.

The only statements of ownership made by the Federal Reserve Board is an allusion to the twelve Federal district banks. Jedynym właścicielem oświadczenia składane przez Zarząd Rezerwy Federalnej jest allusion do dwunastu Federalnej powiat banków. This circle puts us back at the beginning, for no information is provided regarding the ownership of the twelve Federal district banks. To stawia nas z powrotem koło na początku, nie jest przewidziany informacji dotyczących własności dwunastu Federalnej powiat banków. However, a 1976 government study commissioned by the Federal Reserve Directors revealed the following: Jednakże, 1976 rząd badań zleconych przez Rezerwy Federalnej dyrektorów wykazała, co następuje:


OWNERSHIP OF THE FEDERAL RESERVE Most Americans, if they know anything at all about the Federal Reserve, believe it is an agency of the United States Government. Własności do Rezerwy Federalnej Większość Amerykanów, o ile w ogóle coś wiedzieć o Rezerwy Federalnej, wierzę że jest to agencja rządu Stanów Zjednoczonych. This article charts the true nature of the "National Bank." Ten artykuł wykresów prawdziwej natury "Narodowy Bank". Chart 1 Source: ** Federal Reserve Directors: A Study of Corporate and Banking Influence ** - - Published 1976 Chart 1 reveals the linear connection between the Rothschilds and the Bank of England, and the London banking houses which ultimately control the Federal Reserve Banks through their stockholdings of bank stock and their subsidiary firms in New York. Wykres 1 ¬ródło: ** Rezerwy Federalnej Reżyserzy: Badanie i Bankowość korporacyjna Wpływ ** - - Opublikowany 1976 Wykres 1 pokazuje, liniowego związku między Rothschilds i Bank of England, Londyn i domów bankowych, które ostatecznie kontrolują Banków Rezerwy Federalnej poprzez ich stockholdings bankowych zasobów i ich filia firmy w Nowym Jorku. The two principal Rothschild representatives in New York, JP Morgan Co., and Kuhn, Loeb & Co. were the firms which set up the Jekyll Island Conference at which the Federal Reserve Act was drafted, who directed the subsequent successful campaign to have the plan enacted into law by Congress, and who purchased the controlling amounts of stock in the Federal Reserve Bank of New York in 1914. Istnieją dwa główne Rothschild przedstawicieli w New York, JP Morgan Co, Kuhn, Loeb & Co firm, które zostały utworzone na Jekyll Island konferencji, w której Rezerwy Federalnej ustawy został opracowany, którzy skierowane kolejnych udanych kampanii do planu uchwalone przez Kongres w prawo, i którzy zakupione na kontrolowanie ilości zapasów w Banku Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku w 1914. These firms had their principal officers appointed to the Federal Reserve Board of Governors and the Federal Advisory Council in 1914. Firmy te miały swoje główne funkcjonariuszy mianowanych na Rezerwy Federalnej Radzie Gubernatorów i Federalnego Komitetu Doradczego w 1914. In 1914 a few families (blood or business related) owning controlling stock in existing banks (such as in New York City) caused those banks to purchase controlling shares in the Federal Reserve regional banks. W 1914 kilka rodzin (krew lub działalności związanej) kontrolowanie posiadania akcji w istniejących banków (takich jak w Nowym Jorku) spowodował tych banków do kontroli zakupu udziałów w regionalnych banków Rezerwy Federalnej. Examination of the charts and text in the House Banking Committee Staff Report of August, 1976 and the current stockholders list of the 12 regional Federal Reserve Banks show this same family control. Badanie wykresy i tekst w Izbie Komitet ds. Bankowości Personel Sprawozdanie z sierpnia 1976 roku oraz wykaz akcjonariuszy obecnych 12 regionalnych Banków Rezerwy Federalnej wskazują, tym samym rodziny.


George Bush presided over a minor change in the Federal Reserve Act. George Bush przewodniczył drobnej zmiany w Federal Reserve Act. The Sarbanes-OxleyAct was passed in 2002. Sarbanes-OxleyAct został przeniesiony w 2002 roku. The American Congress failed again to deal with the Federal Reserve. Amerykański Kongres nie powiodło się ponownie do czynienia z Rezerwy Federalnej. Bush managed to keep all discussion and changes confined to some reporting requirements for financial institutions. Bush udało się zachować wszystkie dyskusji i ogranicza się do zmiany niektórych wymogów w zakresie sprawozdawczości dla instytucji finansowych. Bush knows very well who he serves, and he really serves his master well. Bush wie, którzy bardzo dobrze mu służy, a on naprawdę służy również swego pana. It's amazing how few grasped the significance of Alan Greenspan being knighted by the Queen of England! It's amazing how kilka ujmowanej znaczenie Alan Greenspan jest knighted przez królową Anglii! Greenspan was knighted on September 26, 2002. Greenspan był knighted na 26 września 2002. An obvious reward for preventing any real discussion, or change, of the Federal Reserve during the Sarbanes-Oxley Act debates. Oczywistym nagroda za zapobieganie prawdziwa dyskusja, czy zmiany, z Rezerwy Federalnej w Sarbanes-Oxley Act debat. Had an American President been knighted, serious questions would have arisen. Gdyby amerykańskiego prezydenta w knighted, miałby poważne pytania pojawiły. It was so each easier to reward her manager, Alan! Było tak, aby nagradzać każdego łatwiej jej kierownika, Alan! Do you still believe that Alan Greenspan has the power of Dearth Vader? Czy nadal uważasz, że Alan Greenspan ma moc brak Vader? He is only a little man, faithfully serving his queen. Jest tylko mały człowiek, służąc wiernie jego królowej.

The British Crown, or the British monarchy is the owner of the Federal Reserve. Korony brytyjskiej, lub monarchii brytyjskiej jest właścicielem Rezerwy Federalnej. This is their real secret. To jest ich prawdziwy sekret. The strategy of the Federal Reserve is their other secret. Strategia Rezerwy Federalnej jest ich inne tajne. Again, it is right of front of us, but no one sees the obvious. Ponownie, jest to prawo przed nami, ale nikt nie widzi oczywiste. The strategy of the Federal Reserve is to accumulate all the wealth through the very slow, but effective, technique of currency debasement. Strategia Rezerwy Federalnej jest kumulować wszystkie bogactwa poprzez bardzo powolne, ale skuteczne techniki debasement waluty. The monarchs of old used to shave or clip the coins as they passed through their treasuries. Monarchowie starych używanych do golenia lub klip monety, ponieważ przechodzi przez ich skarbce. Now the process is more sanitary (no more clipping and scraping all those dirty coins). Teraz ten proces jest bardziej sanitarnych (nie więcej skrobania i obcinania wszystkich tych brudnych monet). John Maynard Keynes clearly stated that at there is no more effective method of destroying a society than through currency debasement. John Maynard Keynes wyra?nie stwierdził, że w nie ma bardziej skutecznej metody niszczenia społeczeństwa poprzez niż waluta debasement.

The primary reason for its success is the inability of most people to understand that more is not necessarily better. Głównym powodem jego sukcesu jest niezdolność większość ludzi, aby zrozumieć, że niekoniecznie jest lepsza. A recent conversation highlighted Kenyes's observation. A ostatnie rozmowy podkreślono Kenyes na obserwacji. There is some agitation to raise the minimum wage in my state. Nie jest pewne pobudzenie do podniesienia płacy minimalnej w moim stanie. I listened to a proponent of a higher minimum wage. I słuchał z wnioskodawcą wyższej płacy minimalnej. I attempted to point out that an increase in a large number of people's income would only result in prices going up, along with the obvious tax increases. I próbował zwrócić uwagę, że duży wzrost liczby osób dochodu będzie tylko wynik w cenach bieżących, wraz z oczywistych wzrostu podatków. "What was I talking about?" "Jaka była I talking about?" was the response. była odpowied?. I explained that some percentage of people might wind up dealing with tax bracket creep (increases), and all will have with the obligatory tax increases that follow from any price increase. I wyjaśnił, że kilka procent ludzi może zamykającej czynienia z podatku bracket creep (wzrost), a wszyscy będą musieli z obowiązku podatkowego, że zwiększa się z podwyżki cen. If nothing else, the sales tax must go up because the prices have gone up. Jeżeli nic innego, podatku od sprzedaży musi pójść, ponieważ ceny wzrosły. I was immediately informed that I was the most negative person they had ever talked to. I natychmiast został poinformowany, że byłem najbardziej negatywny osoby, które kiedykolwiek mówił.

The Federal Reserve will always debase the currency to take its cut, and guarantee that the government has a tax base available to feed its bureaucratic family. Rezerwy Federalnej będzie zawsze debase waluty do podjęcia jego cięte i gwarancji, że rząd ma podstawy opodatkowania dostępne do paszy jego rodziny biurokratycznych. The government is a total slave of the Federal Reserve. Rząd jest w sumie niewolnika z Rezerwy Federalnej. For example, analyze the latest real estate boom. Na przykład, analizować najnowsze nieruchomości boom. There will be a major boost in property taxes based on the new valuations. Nie będzie duże wsparcie w nieruchomości podatków w oparciu o nowe wartości. Many people will be surprised when they receive their new tax bill. Wielu ludzi będzie zaskoczony, gdy otrzymują oni nowe podatek rachunek. This will guarantee more money for the government coffers. To gwarantuje więcej pieniędzy dla rządu kasetony. They know that people will do almost anything to keep their homes. Wiedzą, że ludzie będą robić niemal wszystko, aby zachować ich domach. What's another job or two per family? Co innego zatrudnienia lub dwa na rodzinę? Besides, the extra job will provide more tax revenue for the government. Oprócz dodatkowych miejsc pracy będzie więcej podatków dla rządu. This will require more day care, or baby-sitting services for many families, which create more income for the government. Będzie to wymagać więcej opieki dni, lub baby-sitting usługi dla wielu rodzin, które tworzą więcej dochodu dla rządu. This will cause more meals to be eaten out, which creates more revenue for the government Meanwhile, prices will continue to go up, which creates more sales tax revenue for the government. To spowoduje, że więcej do spożywania posiłków, co stwarza większe przychody dla rządu Tymczasem, ceny będą nadal rósł, co stwarza więcej dochodów z podatku od sprzedaży dla rządu. Are you getting the point yet? Czy można się jeszcze punktu? Deflation is end of the government. Deflacja jest koniec rządu. The local, state, and federal government will all fail! Lokalnych, państwowych, a rząd federalny nie będzie wszystkich!

This is the strategy of the Federal Reserve. Jest to strategia z Rezerwy Federalnej. The majority of the people will always believe that more is better. Większość ludzi zawsze będą wierzyć, że więcej jest lepiej. Knowing that, and now having a democracy ensconced in the US, it was time to feed and breed. Wiedząc, że i teraz o demokracji ensconced w USA, nadszedł czas, aby pasze i rasy. Prices always go up, and everything is "Wunnerful, Wunnerful" Bring on the Champagne Lady. Ceny zawsze idą w górę, i wszystko jest "Wunnerful, Wunnerful" Przywróćmy w Champagne Lady. Alan runs the bubble machine. Alan uruchamia Bańka maszyny. The illusion of money has destroyed most people since society (goverment) developed socialism. Iluzję pieniędzy zniszczył większość ludzi od społeczeństwa (rządu) rozwinięte socjalizmu. Democracy feeds on the illusion of something for nothing. Demokracja kanałów na iluzję czegoś za nic. As each demagogue promises more than his competition, the tax burden becomes oppressive. W każdym Dziękujemy obiecuje więcej niż jego konkurencja, obciążenia podatkowego staje się ucisku. The monetary illusion serves to conceal the costs through currency debasement. W iluzji pieniężnej służy do ukrywania kosztów poprzez debasement waluty. This assures the complete destruction of the society that embraces this perversion. To zapewnia całkowite zniszczenie społeczeństwa, które obejmuje ten perversion. Any attempt to introduce logic into a dialogue will be defeated by claiming you're an elitist devoid of compassion. Wszelkie próby wprowadzenia logiki w dialogu zostanie pokonany przez twierdząc jesteś elitarne pozbawione współczucia. Envy, hate, and manipulated passions are the hallmark of democracies. Zazdrość, nienawiść, namiętności i manipulacji jest cechą demokracji. While all this destruction is occurring, money diverted by the mechanism of currency debasement is constantly being transferred to the British Crown in the City of London. Mimo wszystko to zniszczenie jest miejsce, pieniądze kierowane przez mechanizm debasement waluty jest stale przeniesione do Korony brytyjskiej w City of Londyn.

Any questions, gang? Wszelkie pytania, gang?

Free Markets For Free Men Wolne rynki dla ludzi wolnych

Wayne N. Krautkramer Wayne N. Krautkramer
More commentary at http://onlypill.tripod.com/ Więcej komentarzy na http://onlypill.tripod.com/


The Corporation of the City of London:http://www.fact-index.com/c/ci/city_of_london.html The Corporation z miasta Londyn: http://www.fact-index.com/c/ci/city_of_london.html
The Bank of England:http://www.fact-index.com/b/ba/bank_of_england.html#History The Bank of England: http://www.fact-index.com/b/ba/bank_of_england.html # Historia
The Sixteenth Amendment:http://www.lovetolearnplace.com/SpecialDays/IncomeTax/ XVI Poprawka: http://www.lovetolearnplace.com/SpecialDays/IncomeTax/
Federal Reserve Act of 1913:http://aor.cat4.net/federalreserveact1913/ Federal Reserve Act of 1913: http://aor.cat4.net/federalreserveact1913/
Federal Reserve: 2002 Amendment:http://www.frbdiscountwindow.org/federalreserveact.html Rezerwy Federalnej: 2002 Zmiana: http://www.frbdiscountwindow.org/federalreserveact.html
Federal Reserve ownership:http://land.netonecom.net/tlp/ref/federal_reserve.shtml Rezerwy Federalnej własności: http://land.netonecom.net/tlp/ref/federal_reserve.shtml


30 czerwiec 2008

 

  

Archiwum

Majaczenia gospodarcze, czyli jak donosi PAP :
wrzesień 4, 2002
Artur Łoboda
Bank żąda, Polska musi?
styczeń 17, 2003
Jan Czarski
Zasługują na to co ich spotkało
listopad 24, 2003
RadioZet
Czapeczka z przymrużeniem oczka
grudzień 2, 2006
Mirosław Naleziński, Gdynia
I śmieszno, i straszno...
grudzień 10, 2002
Nepotyzm w Małopolskiej Chorej Kasie
styczeń 23, 2003
Piotr Mączynski
Statystyka
luty 22, 2008
Marek Jastrząb
Kto z miasta uczynił zadupie?
luty 6, 2006
Haniebny - czy tylko głupi?
lipiec 5, 2008
Artur Łoboda
POLAND AGAINST STAMPEDE TO EU
styczeń 25, 2003
USA w cieniu potęgi koszmarów?
styczeń 19, 2005
Iwo Cyprian Pogonowski, USA
W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego Status Kobiety w Islamie
grudzień 9, 2006
Dorota
Traktat - Unia decyduje za Nas
kwiecień 25, 2005
przesłała Elżbieta
LaRouche o najważniejszych kwestiach po wyborach 7 listopada
grudzień 12, 2006
Biuletyn Informacyjny Instytutu Schillera
Pułkownik Chwastek odrzucony
wrzesień 20, 2002
Zbigniew Lentowicz http://www.rzeczpospolita.pl
Debata
wrzesień 28, 2007
( . ) bez podpisu
MTK Spodek
luty 26, 2006
PAP
Duch zstąpił ...
kwiecień 5, 2005
Artur Łoboda
Dlaczego w Polsce jest tak ?le - bo mamy 660 tys emerytów mundurowych w wieku 35 lat i oni zjadają wszystkie pieniadze z ZUS
styczeń 15, 2008
HENRY
Kraków ma nową strategię promocji
styczeń 10, 2008
PAP
więcej ->
 
   


Kontakt

Fundacja Promocji Kultury
Copyright © 2002 - 2024 Polskie Niezależne Media